Sentralstyret

Emil Tranøy Aasheim

Verv: Leder

Email: emil@ndungdom.no

Phone: +47 906 16 880

Eileen Kreybu

Verv: Politisk nestleder

Email: eileen@ndungdom.no

Phone: +47 476 00 552

Fredrik Fauske

Verv: 3. Styremedlem

Email: fredrik@ndungdom.no

Phone: +47 474 43 180